Rovniankova 6, 851 02 Bratislava 5
Tel./Fax:
Mobil:
E-mail:
+421 2 455 200 37
+421 903 464 319
stevosro@stevosro.sk
 

PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY


Obchodné meno: STEVO s.r.o.
Sídlo: Rovniankova 6, 85102 Bratislava
Registrácia: Okresný súd Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 25448/B
IČO: 35 825 553
DIČ: 2020215571
IČ DPH: SK2020215571


Čl. 1

Všeobecné ustanovenia


Prepravný poriadok podrobne upravuje práva a povinnosti i zodpovednosť pri vykonávaní cestnej nákladnej dopravy.

Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzavretie zmluvy o preprave vecí /zásielky/.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je právnická osoba, v predmete podnikania cestnej nákladnej dopravy na základe povolenia Obvodného úradu v Bratislave a licencie európskeho spoločenstva vydanej Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave.

Dopravca prepravuje celovozové zásielky, kusové zásielky.

Prepravy vykonáva na základe uzavretých prepravných zmlúv podľa príslušných ustanovení Obchodného, resp. Občianskeho zákonníka.

Na podnikanie sa používajú výlučne vozidlá označené obchodným menom. V každom vozidle je doklad o oprávnení podnikať v cestnej nákladnej doprave. Osádky vozidiel sú pravidelne preškolované z platných predpisov o cestnej doprave.


Čl. 2

Základné ustanovenia


Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave vecí, prípadne inej zmluvy s odosielateľom /prepravcom/. Zmluvou o preprave vecí vzniká odosielateľovi právo, aby mu dopravca za prepravné, dohodnuté v zmluve o preprave vecí, vykonal dohodnutú prepravu do určeného miesta a vydal ju určenému príjemcovi riadne a včas.

Odosielateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť.

Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie vecí na prepravu /zásielky/ písomne potvrdiť; až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať dopravcovi nové príkazy s prihliadnutím na finančnú čiastku dohodnutú zmluvou o preprave vecí.

Dopravca je povinný vykonať dohodnutú prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote podľa tohto prepravného poriadku a ak tomu nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iné fyzické alebo právnické osoby, pritom zodpovedá akoby prepravu vykonal sám.

Ten, kto chce prepraviť veci, je povinný si prepravu u dopravcu objednať. Objednávku prepravy možno urobiť písomne, ústne, telefonicky, e-mailom. Okrem písomnej objednávky je potrebné ostatné objednávky na vyzvanie dopravcu písomne potvrdiť.

Ak niet písomnej objednávky, alebo sa týmto spôsobom dodatočne nepotvrdila, platia záznamy dopravcu, pokiaľ prepravca nedokáže inak.

Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a na vyúčtovanie prepravy.

Z prepravy sú vylúčené veci:

Prepravca zodpovedá za dodržanie najväčšej povolenej hmotnosti na vozidle. Hmotnosť zásielky sa rozumie aj s obalom vrátane palety. Hmotnosť zásielky je odosielateľ povinný zistiť a napísať do prepravnej listiny najneskôr pri podaní zásielky na prepravu.

Naloženie zásielky zabezpečuje odosielateľ, vyloženie zásielky zabezpečuje prijímateľ, pokiaľ dopravca s prepravcom nedohodol inak. Ak zásielku nakladá odosielateľ, je povinný naložiť ju podľa pokynov dopravcu. Dopravca zodpovedá za to, že zásielka je uložená na vozidle tak, aby neohrozila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nakladanie alebo vykladanie zabezpečuje prepravca, je povinný dbať, aby sa nepoškodilo vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu. Ak dôjde k znečisteniu vozidla, ktorým sa zabezpečuje preprava, pri nakládke, resp. vykládke alebo samotnou prepravou zásielky, prepravca je povinný po vyložení zásielky na vlastné trovy zabezpečiť jeho vyčistenie. Ak prepravca túto povinnosť nesplní, vyčistenie vozidla na jeho náklady zabezpečí dopravca.

Prepravca zodpovedá za správnosť nápisov, značiek a nálepiek na jednotlivých kusoch zásielky, za správnosť predpísaných osvedčení a za pripojenie potrebných sprievodných listín.

Ak sa na prepravu podala zásielka vylúčená z prepravy alebo preprava ktorej je povolená za osobitných podmienok bez toho, že by sa táto povaha zásielky dopravcovi oznámila, alebo ak sa takáto zásielka prevzala na prepravu na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, prepravca zodpovedá za prípadné vzniknuté škody.


Čl. 3

Povinnosti dopravcu


Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z miesta odoslania do miesta určenia, a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi dohodnuté prepravné.

Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požadovať aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou. Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.


Čl. 4

Vylúčenie veci z prepravy


Dopravca je oprávnený hocikedy preskúmať, či zásielka zodpovedá záznamom prepravcu v prepravnej listine; zásielka sa na mieste nakládky alebo vykládky preskúma v prítomnosti osôb odovzdávajúcich alebo preberajúcich zásielku, počas prepravy sa preskúma v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

Ak dopravca ešte pred výjdením vozidla z miesta nakládky zistí, že na prepravu sa prijala zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

Ak dopravca zistí uvedenú skutočnosť až počas prepravy, jazdu preruší a najkratšou cestou si vyžiada návrh odosielateľa. Ak ide o veci nebezpečné výbuchom alebo samozápalné, upovedomí najbližšií útvar polície.

Výsledok preskúmania zásielky je dopravca povinný zaznačiť v prepravnej listine alebo vyhotoviť zápisnicu.


Čl. 5

Zodpovednosť


Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, okrem ak by ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

Pri prípadnej škode na zásielke je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda na zásielke bola čo najmenšia.


Čl. 6

Prepravné doklady


Na prepravu vecí v cestnej nákladnej doprave sú potrebné prepravné listiny. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:

Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom náložného listu. Dopravca je povinný vydať zásielku osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.

Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

V prípade straty, alebo zničenia náložného listu je povinný dopravca vydať odosielateľovi náložný list s vyznačením, že ide o náhradný náložný list. V prípade zneužitia pôvodného náložného listu je odosielateľ povinný uhradiť škodu, ktorá tým dopravcovi bola spôsobená.

Prepravný list vypåňa a odovzdá prepravca, kde uvedie najmä tieto údaje:

Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, odosielateľ je povinný pre každú časť zásielky odovzdať samostatný prepravný list.


Čl. 7

Lehoty


Doručenie zásielky - dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu.

Dodacia lehota neplynie počas zdržania prepravy:

Dodacia lehota je dodržaná, ak sa pred jej uplynutím zásielka prepravila na dojednané miesto vykládky a urobil pokus o jej vydanie. Dokiaľ dopravca nevydal zásielku príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené. Ak bol vydaný náložný list, môže to odosielateľ požadovať len na základe náložného listu. Ak bol náložný list už odovzdaný osobe oprávnenej požadovať vydanie zásielky, môže také príkazy udeliť len táto osoba. Ak bolo vydaných viac rovnopisov náložného listu, vyžaduje sa predloženie všetkých rovnopisov.

Ak bol vydaný náložný list, má právo domáhať sa vydania zásielky pri jeho predložení osoba oprávnená na to podľa náložného listu.

Touto osobou je:


Čl. 8

Prepravné


Dopravcovi patrí dohodnutá odplata /prepravné/. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak v zmluve nie je stanovená iná doba.

Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na prepravu už uskutočnenú.

Prijatím zásielky preberá prijímateľ ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o preprave vecí /zásielok/ záložné právo na zásielku, dokiaľ s ňou môže nakladať.

Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami skôr vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom zasielateľa.


Čl. 9

Reklamácie


Právo na náhradu škody musí odosielateľ /prepravca/ uplatniť u dopravcu do 6 mesiacov od vydania zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo do 6 mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne. Dopravca je povinný vybaviť reklamáciu a písomne upovedomiť reklamujúceho o uznaní alebo zamietnutí jeho požiadaviek.


Čl. 10

Záverečné ustanovenia


Obsah tohto prepravného poriadku je voči odosielateľom odo dňa zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.

Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

Ak bude potreba prepravný poriadok podstatne meniť alebo dopåňať, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.V Bratislave, dňa 21.11.2001

Štefan Vorčák, konateľ vr.

 
©2014 STEVO s.r.o.